CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÀNH KIỂM TOÁN TRỰC TUYẾN


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH


Chương trình Cử nhân ngành Kiểm toán trang bị các kiến thức nền tảng về kế toán và kiến thức chuyên sâu về kiểm toán, kiểm soát nội bộ, cùng với chính sách, chế độ và các qui định pháp luật cần thiết cho nghề nghiệp như: luật công ty, thương mại, thuế, tài chính, quản trị và hệ thống thông tin
kế toán.
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể thực hiện đầ y đủ quy trình kiểm toán từ khâu tiếp cận, đánh giá chấp nhận khách hàng để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ; cho đến thực hiện kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán.
Cử nhân ngành Kiểm toán có thể đảm nhận những công việc sau:

  • Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán, và tại các đơn vị kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ
  • Kế toán viên hoặc kế toán trưởng tại các doanh nghiệp
  • sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ
  • Kiểm toán viên nội bộ, giám sát viên tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, bảo hiểm, môi giới chứng khoán, và ngân hàng
  • Kế toán quản trị và phân tích tài chính cho các doanh nghiệp, quỹ đầu tư
  • Nhân viên kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học và các cơ sở y tế.
1800 6119