CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH


Chương trình Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế trang bị các kiến thức tổng quát về kinh doanh quốc tế cụ thể là: thực hiện được các nghiệp vụ, hoạch định các chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu; xây dựng chiến lược, phân tích Marketing trên thị trường quốc tế; thiết lập phương án kinh doanh, theo dõi và quản lý các dự án có vốn đầu tư nước ngoài ở thị trường trong nước, các dự án đầu tư ra nước ngoài của các công ty Việt Nam…
Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng thích nghi với môi trường làm việc năng động ở các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quốc tế như kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, vận tải quốc tế, có chi nhánh, cơ sở, văn phòng đại diện ở nước ngoài…; có khả năng hoạch định, triển khai thực hiện, điều
hành các hoạt động trong doanh nghiệp.
Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có thể đảm nhận những công việc sau:

  • Làm việc ở các công ty đa quốc gia, công ty giao nhận ngoại thương, công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các ngân hàng trong và ngoài nước, các công ty kinh doanh ngoại tệ
  • Làm việc tại các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của các công ty Việt Nam ở nước ngoài hoặc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các văn phòng Bộ/ Sở Công thương, Bộ/ Sở Kế hoạch và Đầu tư,…
  • Chuyên viên kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, đặc biệt tại các doanh
    nghiệp có yếu tố nước ngoài
  • Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Các môn học linh hoạt

Nâng cao tầm hiểu biết con người: Xã hội học, Tâm lý học

Nâng cao năng lực xử lý số liệu: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất thống kê

Nâng cao tầm hiểu biết kinh tế - tài chính: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tiền tệ - Ngân hàng

Nâng cao hiểu biết pháp lý: Pháp luật đại cương, Luật kinh doanh

Các môn điều kiện tốt nghiệp theo quy định: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản VN, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tiếng Anh và Tin học căn bản (nộp chứng chỉ)

1800 6119