CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH


Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị nhân lực cung cấp các kiến thức tổng quan về quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân lực trong thực tiễn; kỹ năng chuyên môn, thực hành nghề nghiệp, cùng các kỹ năng mềm.
Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý nhân lực như: công tác hoạch định và tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,
đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, công tác quản trị tiền lương, quan hệ lao động, tư vấn nhân sự, chăm sóc nhân viên…
Cử nhân ngành Quản trị nhân lực có thể đảm nhận những công việc sau:

  • Chuyên viên hoạch định và tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, quản trị tiền lương, quan hệ lao động, tư v ấn nhân sự, chăm sóc nhân viên;
  • Chuyên viên phòng Nhân sự của các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành nghề.
  • Chuyên viên trong các công ty tư vấn, đào tạo, dịch vụ việc làm, các công ty chuyên về tuyển dụng và cung ứng lao động…
  • Chuyên viên các cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương như: Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Lao động – Thương binh – Xã hội, Phòng Lao động của các Quận, H uyện…
1800 6119